نکاتي که لازم است بيماران مبتلا به فتق ديسک هاي کمري، سياتيک يا کمردردهاي معمولي بطور روزمره رعايت نمايند

nokat